Pin Bar คืออะไร? คำถามที่บ่งชี้ถึงโอกาสการลงทุน


“Pin Bar” หรือ “Pinocchio Bar” เป็นรูปแบบหนึ่งของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์กราฟราคาในตลาดการเงิน. Pin Bar มักถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการจัดการเงินและการตัดสินใจการซื้อขาย. รูปแบบ Pin Bar ประกอบด้วยแท่งเทียนที่มีขีดแสดงถึงราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงสุด, และราคาต่ำสุด.

ลักษณะของ Pin Bar:

 1. ตัวเส้น (Wick) ยาวที่เหนือและใต้: Pin Bar จะมีตัวเส้นที่ยาวเหนือและใต้ของแท่งเทียน, เหมือนกับหูหนีบของไม้พินอคคิโอ.
 2. ตัวเทียนส่วนกลาง (Body) ที่สั้น: ตัวเทียนของ pin bar จะมีความสั้นเมื่อเทียนปิดที่ราคาเดียวกับราคาเปิด หรือเพียงเล็กน้อย.
 3. ตำแหน่งตัวเทียน: Pin Bar ที่มีตัวเทียนย่อมตั้งอยู่ตรงกลางแท่งเทียน และมีตัวเส้นที่ยาวออกไปทั้งสองข้าง.

การใช้ Pin Bar ในการลงทุน:

 1. การบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง:
  • Pin Bar ที่ปรากฏหลังจากตลาดมีแนวโน้มมานาน, สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง.
 2. การบ่งชี้ระดับการรับ-ต้าน:
  • ตัวเส้นที่ยาวของ Pin Bar สามารถบ่งชี้ถึงระดับการรับ-ต้านที่มีความสำคัญ.
 3. การระบุการเข้าซื้อหรือขาย:
  • Pin Bar ที่ปรากฏที่ระดับการรับ-ต้านสามารถใช้เป็นสัญญาณการเข้าซื้อหรือขาย.
 4. การควบคุมความเสี่ยง:
  • การวาง Stop Loss หรือ Take Profit บน Pin Bar สามารถช่วยในการควบคุมความเสี่ยง.
 5. การตรวจสอบแนวโน้มต่อ:
  • Pin Bar ที่ปรากฏในช่วงแนวโน้มที่ต่อเนื่องอาจบ่งชี้ถึงการดำเนินต่อของแนวโน้ม.
 6. การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น:
  • Pin Bar สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น เช่น Moving Averages หรือ RSI เพื่อเสริมสร้างสัญญาณการซื้อขาย.

การใช้ Pin Bar ในการลงทุนต้องร่วมกับการวิเคราะห์บริเวณราคาที่สำคัญและสภาพการตลาดทั่วไปเพื่อให้ได้การตัดสินใจที่มีมูลค่าและมีประสิทธิภาพ. นักลงทุนควรฝึกฝนการใช้ Pin Bar ในบัญชี Demo หรือบัญชีทดลองก่อนที่จะนำไปใช้ในบัญชีที่จริง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *